Wie zijn wij?

Doopsgezind Amsterdam is een vrijzinnige, actieve gemeente. De gemeente bestaat uit circa 500 mensen die met elkaar een prettige gemeenschap vormen.

Een deel van hen is lid van de gemeente, een ander deel is vriend. De gemeente heeft twee kerkgebouwen: in het centrum aan het Singel en in noord aan het Meerpad. U bent altijd welkom in onze kerk.

Open ruimte
Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving en geestelijke verdieping. Doopsgezind Amsterdam is een open plaats waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. Doopsgezinden zijn sterk bij elkaar betrokken, delen vreugde en leed, zien naar elkaar om en vergeten anderen niet. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zijn ontmoetingen onmisbaar. Aan leden en belangstellenden biedt de gemeente daartoe de ruimte en is zowel een plaats van geborgenheid als van uitdaging.

Ruimte voor verschillen
De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door vrijheid van geloofsbeleving. Dit blijkt onder meer als mensen lid willen worden. Zij leggen dan een belijdenis van hun geloof af. Die belijdenis schrijven ze zelf. Daarin verwoorden ze in eigen woorden wat het geloof voor hen betekent. Op grond van die persoonlijke belijdenis worden zij gedoopt (als dit niet al in een andere kerk is gebeurd) en treden zij toe tot de gemeente.
Anderen kiezen er voor om zich nog niet te laten dopen, maar wel mee te doen in de gemeente. Deze vrienden kunnen zeer actief betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeenten.

De ruimte voor verschil en het respect voor de ander uit zich ook in de grote bereidheid tot samenwerking met gelovigen uit andere  geloofsgemeenschappen. Doopsgezind Amsterdam is dan ook lid van de landelijke Raad van Kerken en de vele lokale raden.

Samen zoeken
Doopsgezind Amsterdam heeft meerdere bijbelkringen. De bijbel wordt daar met moderne ogen gelezen: er wordt rekening gehouden met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen zoeken we naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd kunnen hebben. Al heel lang zijn de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7) en het gebod “Je zult God boven alles liefhebben en je naaste als jezelf” belangrijke bijbelse richtingwijzers.

Bestuur

De leden bepalen de koers en het beleid van de gemeente. De gemeente wordt bestuurd door een gekozen kerkenraad. Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze ledenvergadering is eenmaal per jaar.

Landelijk

De gemeente is lid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Dit is het landelijk overkoepelend orgaan van doopsgezinde gemeenten, die de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland ondersteunt. Bij de ADS zijn op dit moment 100 doopsgezinde gemeenten aangesloten.

Start typing and press Enter to search