Hofjes

Doopsgezind Amsterdam heeft twee hofjes. Het Rijpenhofje aan de Rozengracht en het Zon’shofje aan de Prinsengracht. De woningen in de hofjes worden verhuurd aan specifieke doelgroepen.

Zon’shofje

Zonshof 1

Het Zon’s hofje is in 1755 gesticht naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis: het samengaan van twee doopsgezinde gemeenten: de Zon en de Arke Noach. Het Zonshofje is gesticht in 1755, maar werd pas gebouwd in 1765; de vergunning werd namelijk pas in 1764 verleend. Het hofje verschafte oude vrouwen woonruimte. Voor die tijd was het hofje uiterst modern. De vensters zijn inderdaad voor die tijd uitzonderlijk groot. Het kan in zekere zin gezien worden als een vroege vorm van een galerijflat: het bestaat uit drie bouwlagen met zes éénkamerwoninkjes ontsloten door een gemeenschappelijke gang en één hoofdingang op de begane grond. De deur onder de klok leidt naar het gemeenschappelijke trappenhuis. Op de begane grond zijn zes woninkjes (ieder met eigen deur) die wel een eigen ingang hebben – in totaal dus 18 woninkjes. De zolder en vliering waren in tweeën verdeeld, geschikt aan de ene zijde om kleren te drogen en aan de andere verdeeld in 18 zoldertjes om turf op te slaan. De hoofdvleugel van het hofje staat precies op de plaats van een voormalige schuilkerk.

In de loop van de tijd is het hofje verscheidene malen uitgebreid. In 1830 werd het achterhuis van Prinsenstraat 20 gekocht en gesloopt. Het hofje kreeg daardoor meer licht. Het is de plaats waar nu de siertuin ligt. In 1893 werd een nieuwe vleugel gebouwd, aan de oostzijde van de tuin, inclusief het woonhuis aan de gracht, Prinsengracht 173, met een smalle gang naar het hofje. Ter plaatse was al vanaf 1723 sprake van een doorgang – de Zonnegang. Het aantal kamers is nu 30. Deze worden bewoond door studenten.

Wonen op het Zon’shofje

Wil je graag wonen in het Zon’shofje dan wordt er van je verwacht dat je de doelstelling van Het Zon’shofje onderschrijft en dat je bereid bent om je in te zetten voor het realiseren ervan. De doelstelling van Zon’shofje is het tezamen vormen van een woon- en leefgemeenschap waarin wederzijds respect, verdraagzaamheid, onderlinge solidariteit en eigen verantwoordelijkheid bijzondere aandacht hebben. In de dagelijkse praktijk betekent dit samen overleggen en oplossingen zoeken voor de lastige situaties en problemen die zich nu eenmaal voordoen wanneer je met zijn dertigen op één plek woont. Zo is er bijvoorbeeld vier keer per jaar een bewonersvergadering waarbij iedereen aanwezig moet zijn. Tijdens die vergadering wordt de algemene gang van zaken besproken en worden diverse taken verdeeld.

Ben je niet ouder dan 21 jaar, gemotiveerd om met z’n dertigen samen te wonen en heb je urgent behoefte aan woonruimte schrijf dan een motivatiebrief naar: zonshof@vdga.nl

Rijpenhofje

Rijpenhof 2

Het Rijpenhofje heeft zijn ontstaan te danken aan de Amsterdamse doopsgezinde koopman Gerard van de Rijp, die in 1735 overleed. In zijn testament had hij bepaald dat een som van 20.000 gulden moest worden besteed aan de koop van enige huisjes om daar een hofje van te maken en nog eens 20.000 gulden voor het onderhoud en voor de ‘preuves’, de (meestal jaarlijkse) uitkeringen aan de bewoonsters. Een jaar na zijn dood hebben de erfgenamen twee huizen gekocht aan de Rozengracht en deze verbouwd ‘tot een volkomen pieus gesticht ofte hofje’.

In 1747 is het hofje overgedragen aan Doopsgezinde Amsterdam die regenten benoemde. Er waren toen negen bewoonsters. In 1764 werd het hofje uitgebreid zodat het negentien bewoonsters kon
herbergen. Tussen 1919 en 1921 werd het hofje afgebroken en geheel opnieuw gebouwd: de huidige toestand. Er waren toen 21 bewoonsters. Pas in 1968 deden de eerste mannelijke bewoners hun intrede op het hofje. In 1965 werd huizen De Lely aan de Bloemstraat achter het Rijpenhofje betrokken bij het hof door het maken van een deur tussen beide panden. Tegenwoordig is De Lely met het Rijpenhofje organisatorisch één geheel. In het Rijpenhofje en Huizen De Lely wonen momenteel achttien personen en drie student-beheerders.

Wonen op het Rijpenhofje
In het Rijpenhofje komt incidenteel woonruimte vrij. De woningen zijn circa 40m2 incl. keuken en badkamer. De huur bedraagt minimaal € 425,- per maand incl. gas water en licht. Ben je 55+, alleenstaand, bij voorkeur Doopsgezind en geïnteresseerd schrijf dan een motivatiebrief naar:

Commissie Rijpenhofje
p/a Singel 452
1017 AW Amsterdam
boekhouder@vdga.nl

Start typing and press Enter to search